Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Wstęp

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://pattistore.pl/ prowadzony jest przez Patrycję Grela wykonującą działalność gospodarczą pod firmą: PATTI STORE Patrycja Grela z siedzibą w Skawinie,  adres: ul. o. Adama F. Studzińskiego 8 lok. 47, 32 – 050 Skawina, NIP: 9442267779, REGON: 386085419, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju. Powyższe dane można potwierdzić w bazie przedsiębiorców na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ . 

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

- adres e-mail: kontakt@pattistore.pl,

 

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

I. Definicje

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://pattistore.pl/.
 2. Sprzedawca – Patrycja Grela wykonująca działalność gospodarczą pod firmą PATTI STORE Patrycja Grela pod adresem ul. o. Adama F. Studzińskiego 8 lok. 47, 32-050 Skawina, NIP: 9442267779, REGON: 386085419.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
 8. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 9. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
 10. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego, z którym Klienci mogą zapoznać się na stronie pod adresem  https://pattistore.pl/, w zakładce „Regulamin”, mogą pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w dostępie do Usług i Sklepu internetowego.
 3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
 7. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 8. Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski.
 9. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 10. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.

 

III. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
  1. 1.1)umożliwieniu wyświetlania zawartości strony https://pattistore.pl/ oraz wszystkich podstron znajdujących się w ramach tego adresu internetowego,
  2. 1.2)umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,
  3. 1.3)umożliwieniu rejestracji i prowadzeniu Konta klienta.
 2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży (Zakupy bez rejestracji), zostaje zawarta z chwilą przesłania uzupełnionego formularza oraz po akceptacji Regulaminu. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą wykonania umowy sprzedaży. 
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 6. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji.
 7. Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Towary dostępne w Sklepie internetowym.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
  1. 8.1)urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2. 8.2)przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  3. 8.3)dostęp do poczty elektronicznej.
  4. 8.4)Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 9. Sprzedawca wskazuje, że korzystanie przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami, które mogą wystąpić mimo stosowania przez Sprzedawcę narzędzi zabezpieczających infrastrukturę informatyczną.
 10. Zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną są w szczególności:
  1. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, 
  2. złośliwe oprogramowanie, w tym wirusy, robaki, trojany, którego stosowanie ma na celu przestępcze, szkodliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, 
  3. programy śledzące działania użytkownika, których stosowanie ma na celu pozyskiwanie danych i informacji o użytkowniku,
  4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł),
  5. włamania do systemu teleinformatycznego Klienta z użyciem narzędzi hackerskich;
 11. W celu uniknięcia, a przynajmniej minimalizacji ryzyka, Klient powinien wprowadzić mechanizmy kontroli dostępu do swoich urządzeń komputerowych, zainstalować odpowiednie programy antywirusowe, a także zaporę sieciową (firewall), i zapewnić ich bieżącą aktualizację.

 

IV. Umowa sprzedaży

 1. Do składania zamówień uprawniony jest Klient posiadający siedzibę lub miejsce zwykłego pobytu na terenie Polski.
 2. Przedmiotem sprzedaży są Towary dostępne w Sklepie internetowym. Świadczenie Sprzedawcy polega na przeniesieniu własności Towaru na Klienta i wydaniu (wysłaniu) go Klientowi, zaś świadczenie Klienta polega na odebraniu Towaru i zapłacie ceny (cena stanowi świadczenie pieniężne) wraz z kosztami wybranego przez Klienta sposobu wysyłki (dostawy).  
 3. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Potwierdzam zakup”. Do chwili naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru Towaru czy sposobu dostawy. Przed naciśnięciem przycisku „Potwierdzam zakup”, Klient informowany jest o łącznych kosztach zamówienia (łączna cena Towarów i kosztów dostawy), z uwzględnieniem wybranego sposobu dostawy.
 5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie Sprzedawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia przesyła Klientowi wiadomość potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 7. W przypadku nie odebrania zamówienia po uprzednim przesłaniu wiadomości potwierdzającej zamówienie, kolejna dostawa zostanie obciążona kosztami o których poinformuje Sprzedawca. Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia od Klienta poniesionych kosztów dostarczenia Towaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku nie odebrania zamówienia po uprzednim przesłaniu wiadomości potwierdzającej zamówienie.
 8. W przypadku nie odebrania zamówienia złożonego „za pobraniem”, po uprzednim przesłaniu wiadomości potwierdzającej zamówienie, kolejna dostawa dla tego Klienta nie będzie mogła być zrealizowana „za pobraniem”, a jedynie po wcześniejszym dokonaniu opłaty za zamówienie. 

 

V. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem pkt. VI ust. 3-4 niniejszego Regulaminu).
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Towaru przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi  5 dni roboczych.
 3. Klient podczas zamówienia może wybrać następujące opcje dostawy:

  1. DPD PICKUP do punktu odbioru w Żabce, Shellu, Dino lub Kauflandzie, za pośrednictwem kuriera DPD;
  2. Paczkomatem za pośrednictwem kuriera InPostu;
  3. Kurierem firmy DPD, na wskazany adres:
  4. Kurierem firmy DPD z opcją płatności za pobraniem, na wskazany adres.

 4. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Towarów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór Towaru zamiennego).
 5. W przypadku zamówień składających się z kilku Towarów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Towaru objętego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.
 6. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć ewentualny czas dostawy Towaru do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia.
 7. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.
 8. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody, o ile to możliwe wykonać fotografie opakowania, jego uszkodzeń, uszkodzeń zawartości oraz zawiadomić Sprzedawcę.

 

VI. Metody płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności: 
  1. Płatność online za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl;
  2. Za pośrednictwem systemu Blue Media;
  3. Kartami płatniczymi;
  4. za pośrednictwem Google Pay/Apple Pay;
  5. BLIKIEM;
  6. Za pośrednictwem PayPo lub Twisto;
  7. Przelewem własnym;
  8. Za pobraniem.
 2. Operatorem systemu Przelewy24.pl jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8. Operatorem płatności Blue Media jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6. Operatorem systemu płatności PayPo jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.
 3. Płatności elektroniczne dokonywane są przez Klienta na zasadach określonych odpowiednio regulaminem operatora systemu płatności Blue Media lub operatora systemu PayPo lub Twisto.
 4. Płatności elektroniczne dokonywane są przez Klienta na zasadach określonych odpowiednio regulaminem operatora systemu Blue Media lub operatora systemu PayPo.
 5. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania od operatora systemu płatności elektronicznych informacji o poprawnym dokonaniu płatności przez Klienta.
 6. W przypadku płatności za pobraniem Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.
 7. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

VII. Rękojmia za wady Towaru

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towary bez wad.
 2. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu konsumentem.
 5. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@pattistore.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
 6. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: Patti Store Patrycja Grela, Głogoczów 1035, 32-444 Głogoczów.
 10. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 11. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.
 12. Informacje o rękojmi znajdują się również na na stronie internetowej w zakładce „Zwroty i reklamacje”. 

 

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie (odbioru Towaru) przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną, na adres pocztowy Sprzedawcy lub łącznie ze zwracanym Towarem. Formularz (Formularz zwrotu) dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Zwroty i reklamacje” 
 4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty zwykłego opakowania dla potrzeb zwrotu, opłatę pocztową lub koszt kuriera za wysłanie Towaru do Sprzedawcy.
 11. Towar należy dostarczyć na adres: Patti Store Patrycja Grela, Głogoczów 1035, 32-444 Głogoczów, ze wskazaniem, że zwrot Towaru następuje na skutek odstąpienia Klienta od umowy.
 12. Klient w okresie od chwili odbioru Towaru od Sprzedawcy do chwili podjęcia decyzji w przedmiocie ewentualnego odstąpienia od umowy, zobowiązany jest obchodzić się z Towarami i sprawdzać je z należytą starannością, tj. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie Towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym; Klient powinien jedynie przymierzyć odzież, lecz nie powinien jej nosić.  
 13. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność i może być przez Sprzedawce obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości rzeczy (Towaru) będącym wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 15. Informacje o możliwości i warunkach odstąpienia od umowy znajdują się również na na stronie internetowej w zakładce „Zwroty i reklamacje”. 
 16. Klientowi będącemu przedsiębiorcą, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową przysługują powyższe   prawa.

IX. Rozwiązanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej kontakt@pattistore.pl.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, zaś w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, bez terminu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.
 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@pattistore.pl.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 5. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Klientowi będącemu przedsiębiorcą, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową przysługują powyższe   prawa.

 

X. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Towar nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 5. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.

 

XI. Odpowiedzialność i Własność intelektualna

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
 4. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Sprzedawcę.
 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 7. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
 8. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
 9. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,
 10. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie (http://www.krakow.wiih.gov.pl/) o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
 4. Niezależnie od ust. 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:
 7. sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem,
 8. sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest konsumentem.
 9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2022 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium