Regulamin promocji

Regulamin Promocji

odbywającej się w dniach 01.02-29.02.2024 r.

Administratorem danych osobowych jest Patrycja Grela wykonująca działalność gospodarczą pod firmą PATTI STORE Patrycja Grela pod adresem o. Adama F. Studzińskiego 8 lok. 47, 32-050 Skawina, NIP: 9442267779, REGON: 386085419 (“Administrator”).

Niniejsza informacja dotyczy Ciebie, jeśli jesteś:

 1. moim klientem, będącym osobą fizyczną, co oznacza, że zawarłam z Tobą umowę o świadczenie usług na Twoją rzecz, umowę sprzedaży, umowę szkoleniową lub inną podobną umowę (dalej będę Cię określać „Klientem”);
 2. osobą reprezentującą, pracownikiem lub współpracownikiem mojego Klienta albo klienta niebędącego osobą fizyczną (czyli np. reprezentujesz spółkę) (dalej będę Cię określać „Przedstawicielem”).

Jeśli jesteś moim Klientem Twoje dane osobowe przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1], tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;
 2. w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania przeze mnie obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. w celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kierowania do Ciebie marketingu przez telefon – jeśli wyraziłeś mi na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

             

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. w celu wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego) jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres realizacji zawartej umowy, a następnie będą przeze mnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia.

Jeśli jesteś Przedstawicielem, Twoje dane osobowe otrzymuję od mojego klienta, którego reprezentujesz lub z którym współpracujesz albo sam przekazujesz mi te dane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy łączącej mnie z tym klientem.

Przetwarzam następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 1. jeśli reprezentujesz mojego klienta – dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który reprezentujesz, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania);
 2. jeśli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem mojego klienta – dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który Cię zatrudnia nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi się zajmujesz), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

 

Twoje dane osobowe przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia umowy pomiędzy klientem a mną i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu klienta oraz kontaktu z Tobą jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przeze mnie, jak i mojego klienta, którym jest umożliwienie nam sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu klienta;
 2. w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na mnie, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy klientem a mną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z moich prawnie uzasadnionych interesów, polegających możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 4. w celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kierowania do Ciebie marketingu przez telefon – jeśli wyraziłeś mi na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

Jeśli przekazujesz mi swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z klientem. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres realizacji umowy zawartej z moim klientem, a następnie będą przeze mnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia.

 

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów i Przedstawicieli

Twoje dane osobowe są ujawniane następującym podmiotom:

 1. udzielającym mi wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe, prawne marketingowe, administracyjne, w zakresie poczty elektronicznej;
 2. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie;
 3. upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

W związku z korzystanie z usług grupy Meta, Google oraz Tik Tok Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie standardowych klauzul umownych.

Nie zamierzam wobec Ciebie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów),
 3. przeniesienia danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy),
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Skorzystanie z powyższych praw jest możliwe poprzez złożenie oświadczenia mailowo na adres e-mail: kontakt@pattistore.pl

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegółowe informacje, jak złożyć skargę, można znaleźć tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeśli uznasz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki promocji organizowanej w ramach działalności gospodarczej Administratora. Reguluje sposoby zamawiania, dostawy, formy i sposoby płatności, zasady realizacji promocji, warunki i terminy prawa do odstąpienia oraz tryb postępowania reklamacyjnego i wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w promocji. Niniejszy

 

Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się klient. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.  Klient przed skorzystaniem z usług lub dokonaniem zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień. W razie braku akceptacji postanowień Regulaminu złożenie zamówienia nie będzie możliwe.

 

UDZIAŁ W PROMOCJI

 1. Organizatorem promocji jest Administrator.
 2. Promocja będzie przeprowadzana od dnia 01.02.2024 r. do 29.02.2024 r. z zastrzeżeniem, iż kody rabatowe uzyskane w powyższym przedziale czasowym mogą być wykorzystane maksymalnie do dnia 30.06.2024 r. na asortyment dostępny na stronie www.pattistore.pl (“Sklep”).
 3. Kody rabatowe określone powyżej dodawane będą do każdego zamówienia ze Sklepu  począwszy od dnia 01.02.2024 r. aż do 29.02.2024 r. lub do wyczerpania zapasów.
 4. Każdy kod rabatowy może być użyty tylko raz w trakcie trwania promocji.
 5. Liczba kodów rabatowych wynosi 800 szt., w tym:
  1. 200 szt. - kod na darmową dostawę paczkomatem,
  2. 200 szt. - kod na 5% rabatu na cały asortyment dostępny w Sklepie,
  3. 200 szt. - kod na 40% na wybraną przez klienta rzecz w Sklepie,
  4. 200 szt.- kod na 10% rabatu na cały asortyment dostępny w Sklepie.
 6. Kody rabatowe nie będą dodawane do zamówień w sposób losowy. Będą one dodawane zgodnie z następującym algorytmem: pierwsze zamówienie otrzymuje kod rabatowy A, drugie zamówienie otrzymuje kod rabatowy B, trzecie zamówienie otrzymuje kod rabatowy C, czwarte zamówienie otrzymuje kod rabatowy D. W przypadku piątego zamówienia otrzymuje on kod rabatowy A, szóste zamówienie otrzymuje kod rabatowy B etc.
 7. Promocja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 8. Uczestnikiem promocji może być jedynie osoba dokonująca zamówienia w Sklepie.
 9. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest złożenie zamówienia w Sklepie.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY OTRZYMANIA PRODUKTU

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy rezerwacji usługi w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu klientowi.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Administratora oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem, na adres e-mail.
 4. W przypadku wysłania przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 5. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Kupujący odsyła na własny koszt otrzymany Produkt, a Administrator po jego otrzymaniu zwraca dokonane przez kupującego płatności.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności dokonywany jest z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została dokonana płatność, chyba że klient zgodził się na inną formę dokonania zwrotu płatności, co nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umowy o realizację usługi objętej voucherem, jeżeli Administrator wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Klient może zgłosić reklamację do Administratora z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:

2.1. mailowo

2.2. pisemnie

 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail klienta bądź korespondencyjny, na który Administrator ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem klienta związanym ze składaną reklamacją.
 2. Administrator zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje

nie pozwalają na identyfikację klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji.

 1. Administrator rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni, Administrator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. W takim przypadku Administrator poinformuje klienta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia jego reklamacji przed upływem terminu 14 dniowego, podając przyczynę opóźnienia.

 

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W przypadku sporów z udziałem klienta będącego konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:

1.1. konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów);

1.2. konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

PRAWA AUTORSKIE

Produkty są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Produktów oraz oferty Administratora bez uzyskania zgody.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania z Usług niezbędne jest:

1.1. posiadanie przez klienta urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,

1.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

1.3. włączona obsługa plików cookies.

 1. Do zapoznania się z ofertą prezentowaną na profilach Administratora w serwisach społecznościowych oraz wymiany wiadomości prywatnych niezbędne jest:

2.1. posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook i zalogowanie się do serwisu lub

2.2. posiadanie aktywnego konta w serwisie Instagram i zalogowanie się do serwisu;

 1. Koszty zapewnienia powyższych warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi klient.
 2. Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie klienta posiadało dodatkowo:

4.1. aktualny system antywirusowy,

4.2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

4.3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

4.4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług.
 2. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Usług z infrastrukturą techniczną klienta.
 3. Administrator dokłada najwyższej staranności, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony internetowej albo zawieszenia profilu społecznościowego. Administrator dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Administrator poinformuje klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium